Oracle NetSuite
Calculator

ระบบคำนวนราคาของ Oracle NetSuite Calculator ที่นำเสนอโดย PointStar นั้นช่วยให้องค์กรสามารถมองเหนต้นทุนของการลงทุนในระบบของ Oracle NetSuite สำหรับบริษัทได้ดียิ่งขึ้นและสามารถทราบถึงค่าใช้จ่ายได้ทันที ธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรมที่รวมถึง ธุรกิจกระจายสินค้าขายส่ง การผลิต บริการทางการเงิน และการค้าปลีก/อีคอมเมิร์ซ สามารถเข้าใจต้นทุนของระบบได้ทันทีจากการคำนวน ทำให้ช่วยตัดสินใจในเรื่องการติดตั้งระบบจากข้อมูลที่มี แต่ถ้าหากคุณยังไม่พบกับระบบคำนวนที่ตรงกับความต้องการของธุรกิจของคุณนั้น ด้านล่าง เรายังมีตัวเลือกระบบคำนวนอีกมากมายให้คุณเลือก นอกจากนี้แล้ว คุณยังสามารถติดต่อกับเราเพื่อขอการประเมิณราคาได้ตามที่คุณกำหนดเอง

Oracle NetSuite สำหรับธุรกิจก่อสร้าง

Oracle NetSuite สำหรับธุรกิจ Tech/Fintech

Oracle NetSuite สำหรับธุรกิจค้าปลีก

Oracle NetSuite สำหรับธุรกิจบัญชีทั่วโลก

Oracle NetSuite สำหรับธุรกิจวางแผน & งบประมาณ

Oracle NetSuite สำหรับธุรกิจการผลิต

Oracle NetSuite สำหรับธุรกิจค้าขายและ e-commerce

Oracle NetSuite สำหรับธุรกิจด้านการเงิน

Please fill out the details below.

Event Registration 1

This form is created for another event registration.

"*" indicates required fields

**This event has limited seats available.