Blog

การลงทุนในเทคโนโลยีคลาวด์และวิธีทำให้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

Investment in cloud technology

ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการพัฒนาข้อมูลและการทำงานอยู่ตลอดเวลา การลงทุนในเรื่องเทคโนโลยีคลาวด์ เช่นระบบ ERP นั้นจะช่วยให้ธุรกิจดำเนินกระบวนการในส่วนออฟฟิศหลังบ้างได้ดีขึ้นและให้ระบบเป็นไปโดยอัตโนมัติ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมายิ่งขึ้น

จากรายงานที่จัดทำโดย Deloitte ได้ระบุไว้ว่าบริษัทที่ได้ตัดสินใจลงทุนในเทคโนโลยีคลาวดที่มีศักยภาพมากพอที่จะช่วยบรรลุการเติบโตตามรายได้ที่ทางธุรกิจได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ ซึ่งการเติบโตของรายได้นั้นเป็นไปได้สูงสุด 2.5 เท่าของคู่แข่ง นอกจากนี้ การสำรวจที่จัดทำโดย IDG ธุรกิจที่ลงทุนในลงทุนในเทคโนโลยีคลาวด์มีแนวโน้มที่จะได้รับการปรับปรุงในด้านความคล่องตัวและความสามารถในการปรับขยายธุรกิจ

สำหรับธุรกิจส่วนใหญ่ ที่ได้ทำการย้ายระบบการทำงานทั้งหมดไปบนระบบคลาวด์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้ถือว่าเป็นการริเริ่มในการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลได้ดีสำหรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลครั้งแรกของพวกเขา

การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลอาจเป็นสิ่งที่ต้องใช้เงินลงทุนเงินเป็นจำนวนมาก ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เรื่องเป็นที่จะต้องอาศัยความระเอียดสูงและสำคัญอย่างมาก

ในการที่ธุรกิจจะสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการลงทุนในระบบคลาวด์ ทางธุรกิจจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตัดสินในทั้งหมดจะสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจที่ได้วางไว้ และสามารถเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ให้ได้สูงสุด ด้วยแนวทางที่ถูกต้อง ธุรกิจจะได้ระบประโยชน์สูงสุดจากระบบบนคลาวด์และสัมผัสกับการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

แนวทางการพัฒนากลยุทธ์สำหรับการลงทุนบนคลาวด์

จากบทความโดย McKinsey ทำให้เรามองเห็นถึงความสำคัญของการปรับเทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจเพื่อที่จะสร้างมูลค่าให้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้แล้วยังแนะนำให้จัดการกับลำดีบความสำคัญของไอเดียต่างๆที่อาจมีผลกระทบที่ทั้งดีและไม่ดีต่อธุรกิจ ช่วยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการลงทุนในความสามารถและส่งเสริมระบบการทำงานบนดิจิทัลที่แข็งแกร่ง และสามารถให้ธุรกิจใช้ประโยชน์จากข้อมูลและการวิเคราะห์ที่ได้จากระบบดิจิทัลเพื่อช่วยให้ขับเคลื่อนธุรกิจได้เร็วยิ่งขึ้น

ในแง่นี้ สิ่งสำคัญคือต้องคิดถึงวิธีใช้ประโยชน์สูงสุดจากการลงทุนในระบบคลาวด์ของบริษัทของคุณ นี่คือวิธี:

กำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ระบบคลาวด์ที่สอดคล้องกับธุรกิจ

ในการกำหนดวิสัยทัศน์และกลยุธ์ระบบคลาวด์ที่สอดคล้องกับสิ่งที่ธุรกิจต้องการ คุณต้องประเมินโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีที่มีอยู่อย่างครอบคลุม ประเมินวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ และกำหนดว่าเทคโนโลยีคลาวด์จะสนับสนุนเป้าหมายโดยรวมของคุณได้อย่างไร ด้วยการกำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ระบบคลาวด์ที่ชัดเจนและครอบคลุมซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ธุรกิจต่างๆ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และส่งเสริมนวัตกรรม

ลงทุนในการฝึกอบรมและการสนับสนุนพนักงาน

การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลมักนำพาไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างมากต่อการดำเนินงานขององค์กรของคุณ และจำเป็นอย่างมากที่พนักงานของคุณจะต้องมีทักษะในการสนับสนุนการทำงานที่จำเป็นเพื่อปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการลงทุนในโครงการฝึกอบรม การเข้าถึงทรัพยากรสนับสนุน หรือการส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ธุรกิจต้องลงทุนในการฝึกอบรมพนักงานและการศึกษาเพื่อให้แน่ใจว่าทีมงานมีทักษะและความรู้ในการใช้เทคโนโลยีคลาวด์อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงการฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับเครื่องมือและแอปพลิเคชันระบบคลาวด์ และการให้ความรู้แก่พวกเขาเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการรักษาความปลอดภัยบนระบบคลาวด์และการจัดการข้อมูล

เลือกบริการและผู้ให้บริการคลาวด์ที่เหมาะสม

การเลือกบริการระบบคลาวด์ที่เหมาะสมเพื่อให้การลงทุนบนคลาวด์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของคุณเป็นสิ่งสำคัญ พิจารณาความเชื่อถือได้ ความสามารถในการปรับขนาด ความปลอดภัย และการปฏิบัติตามข้อกำหนดเมื่อเลือกบริการคลาวด์ คุณต้องพิจารณาว่าบริการใดที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทของคุณมากที่สุดผู้ให้บริการที่เหมาะสมสามารถนำเสนอแพลตฟอร์มที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะขององค์กรและช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางด้านธุรกิจได้

ประสบการณ์ไม่ดีที่ผู้ใช้ได้รับระหว่างใช้งาน ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น และความไม่มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานนั้น อาจจะส่งผลต่อการเลือกผู้ให้บริการระบบคลาวด์ได้ เพื่อหลักเลี่ยงปัญหาเหล่านี้ การประเมินและเลือกผู้ให้บริการระบบคลาวด์ที่ตรงกับจุดประสงค์ทางธุรกิจนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก เพื่อให้สามารถมอบผลประโยชน์ทางธุรกิจได้สูงสุดได้

พัฒนากลยุทธ์การย้ายมาใช้บริการระบบคลาวด์

การย้ายระบบของคุณไปยังระบบคลาวด์นั้นอาจจะเป็นกระบวนการที่มีความซับซ้อนอยากมากแล้ว ยังต้องมีการวางแผนและขั้นตอนการดำเนินการย้ายฐานข้อมูลอย่างรอบคอบ การสร้างกลยุทธ์การย้ายระบบบนคลาวด์นั้นเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างมากเพื่อกำหนดเป้าหมายที่ครอบคลุม ลำดับเวลา และงบประมาณการทำงานของคุณ กลยุทธ์ควรรวมถึงแผนสำหรับการจัดการการเปลี่ยนแปลงและรับประกันการดำเนินการที่ต่อเนื่องเมื่อข้อมูลและแอปพลิเคชันถูกย้ายไปยังระบบคลาวด์

การย้ายข้อมูลไปยังระบบคลาวด์นั้นจำเป็นจะต้องมีกลยุทธ์ที่ชัดเจนโดยสรุปขั้นตอนและระยะเวลาที่จำเป็นต้องมีกลยุทธ์ที่ชัดเจนโดยสรุปขั้นตอนและระยะเวลาที่จำเป็น นอกจากการพิจารณาผลกระทบของการย้ายข้อมูลต่อการดำเนินธุรกิจแล้ว กลยุทธ์ของคุณควรคำนึงถึงการหยุดชะงักที่อาจเกิดขึ้นด้วย

วัดความสำเร็จของการลงทุนในเทคโนโลยีคลาวด์ของคุณ

ในการประเมินความสำเร็จของการลงทุนในเทคโนโลยีคลาวด์ การสร้างเมทริกซ์เพื่อติดตามความคืบหน้าของระบบที่คุณใช้นั้นเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งอาจรวมถึงเมทริกซ์ต่างๆเช่น การประหยัดต้นทุน การวัดค่าประสิทธิภาพในการทำงาน และการปรับปรุงความปลอดภัย ด้วยการวัดความสำเร็จของการลงทุนของคุณเป็นประจำ คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริการคลาวด์ของคุณ

เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินการบนระบบคลาวด์จะมีการพัฒนาอยู่เสมอเพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจและให้ผลลัพธ์ที่คาดหวัง การดำเนินการเหล่านี้จะต้องได้รับการประเมินและปรับให้เหมาะสมเป็นประจำ กระบวนการนี้ช่วยในการระบุพื้นที่สำหรับการปรับปรุง เช่น การใช้ทรัพยากร ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความคุ้มค่า และดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็น การประเมินอย่างต่อเนื่องและการปรับปรุงการดำเนินงานระบบคลาวด์ช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพิ่มมูลค่าสูงสุด

มีความคล่องตัวและปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

การลงทุนในเทคโนโลยีคลาวด์นั้นเป็นกระบวนการที่มีความต่อเนื่อง ในขณะที่ธุรกิจของคุณมีการพัฒนา สิ่งสำคัญคือการรักษาความคล่องตัวและความสามารถในการปรับตัวของธุรกิจ

โซลูชั่นในการทำงานต่างๆเช่น ระบบ ERP บนคลาวด์ช่วยให้ธุรกิจมีความคล่องตัวต่อการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และความสามารถในการปรับขนาดเพื่อเพิ่มคุณสมบัติใหม่เมื่อจำเป็น

เมื่อใช้วิธีการเชิงกลยุทธ์ในการลงทุนในเทคโนโลยีคลาวด์ การจัดลำดับความสำคัญด้านความปลอดภัยและความสามารถในการปรับขนาด และการตลาดผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ ธุรกิจต่างๆ สามารถสร้างผลกำไรจากการลงทุนบนคลาวด์และประสบความสำเร็จในระยะยาว

ทำไมถึงเลือกที่ปรึกษากับ PointStar

ด้วยประสบการณ์กว่า 15 ปีในการปรับใช้โซลูชั่นระบบคลาวด์ต่างๆ ให้กับธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย PointStar Consulting จึงมีความพร้อมที่จะให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีคลาวด์ที่มีทักษะสูง ซึ่งสามารถประเมินความต้องการทางธุรกิจของคุณได้อย่างแม่นยำและกำหนดโซลูชั่นที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ

นอกจากนี้แล้ว PointStar Consulting ยังมีทีมที่ปรึกษา Oracle NetSuite ที่ใหญ่ที่สุดทีมหนึ่งในภูมิภาคเอเชีย และได้รับรางวัลมากมายจากการดำเนินโครงการ Cloud ERP ที่ยอดเยี่ยม สิ่งที่ทำให้ PointStar Consulting แตกต่างจากคู่แข่งคือนำเสนอโซลูชั่นระบบคลาวด์ที่ครอบคลุมซึ่งสามารถแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆ ของคุณได้ โซลูชั่นเหล่านี้ยังสามารถรวมเข้าด้วยกันได้อย่างง่ายดาย ทำให้บริษัทของคุณมีโซลูชันแบบองค์รวมในระยะยาว คล่องตัว และปรับขนาดได้ซึ่งสอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจของคุณ

Share this post

Please fill out the details below.

Event Registration 1

This form is created for another event registration.

"*" indicates required fields

**This event has limited seats available.